Windenergie

Waarom windenergie?

Binnen de Europese Unie is de afspraak gemaakt dat in 2020 20% van alle energie uit duurzame energie bestaat. Dat is energie waarover de mensheid onbeperkt kan beschikken en die niet schadelijk is voor het milieu, en dus voor onze toekomstige generaties.

Wind raakt nooit op en is goed te gebruiken voor het opwekken van elektriciteit. In Nederland waait het vaak en hard daarom kunnen we hier goed windenergie produceren, en zijn we minder afhankelijk van bijvoorbeeld gas en olie uit het buitenland.

Op dit moment komt het grootste deel van onze energie uit fossiele energiebronnen, zoals aardgas, olie en steenkool. Het gebruik van deze energiebronnen heeft nadelige effecten op het leefmilieu. Denk aan de opwarming van de aarde door een toename van het broeikasgas CO2 in de lucht. Ook raken fossiele energiebronnen in de toekomst op.

In het VN-klimaatakkoord van Parijs (2015), waar 195 landen zich aan hebben verbonden, waaronder Nederland, staat dat we de temperatuurstijging onder de 2 °C moeten houden om gevaarlijke opwarming van de aarde tegen te gaan. Het streven is om die stijging met 2°C tot 1,5 °C te verlagen. Dat kan alleen als we veel meer duurzame opwekken.

Landelijk

Ons kabinet heeft zich als doel gesteld om in 2023 te zorgen dat onze energieproductie voor 16% duurzaam is. Verder is bepaald in het klimaatakkoord dat in 2030 tenminste 35 Terawatt uur (TWh) duurzame elektriciteit op land (wind én zon) geproduceerd moet worden. Windenergie is een belangrijke vorm van duurzame energie om deze doelen te halen. In 2050 moet de energievoorziening bijna helemaal duurzaam zijn.  Dat betekent dat we van alle beschikbare duurzame energiebronnen gebruik moeten maken, dus zowel wind, zon, water, aardwarmte en biomassa. Op dit moment is windenergie voor Nederland, als land waar het veel en hard waait, de meest efficiënte en goedkoopste vorm van duurzame energie.

Met alle 12 provincies is afgesproken dat in 2020 Nederland 6000 MW elektriciteit uit windmolens op land halen. En in 2023 nog eens ruim 4500 MW uit windmolens op zee. Samen is dat genoeg om ongeveer 7 miljoen huishoudens van schone stroom te voorzien.

Provinciaal

In de Structuurvisie Wind op Land is, na overleg met de provincies, ook een doelstelling opgenomen voor de hoeveelheid gerealiseerd vermogen per provincie in 2020. In de provincie Groningen moet 855,5 MW wind op land gerealiseerd zijn in 2020. In de Omgevingsvisie Groningen 2016-2020 is te lezen dat de provincie kiest voor drie concentratiegebieden voor windenergie. Een van deze drie gebieden is Delfzijl, waaronder plangebied Geefsweer en plangebied Oosterhorn.

In de regio Groningen hebben de twaalf gemeenten, twee waterschappen en de provincie op 24 januari 2019 in een intentieverklaring afgesproken de gehele provincie Groningen te beschouwen als één RES-regio.

Meer informatie over de verklaring Gronings Bod.

Gemeentelijk

Gemeente Delfzijl zet actief in op duurzaamheid. In 2011 heeft de gemeenteraad een duurzaamheidsbeleid vastgesteld, waarin windenergie en belangrijke positie inneemt. De gemeenteraad onderschrijft de aangewezen gebieden in de Provinciale Omgevingsvisie. In de gemeente betreft dit park Noord (bestaand Windpark Delfzijl Noord op de schermdijk en pier van Oterdum), Midden (Windpark Oosterhorn) en Zuid (bestaand Windpark Delfzijl Zuid), inclusief de gewenste uitbreiding (Windpark Delfzijl Zuid uitbreiding is momenteel in ontwikkeling). In 2013 is plangebied Geefsweer toegevoegd als gevolg van verhoogde doelstellingen van het Rijk en de provincies.

Gebieden windparken gemeente Delfzijl

De windparken Geefsweer en Oosterhorn leveren een belangrijke bijdrage aan de realisatie van de gemeentelijke en provinciale doelstellingen voor wind Gezamenlijk wordt meer dan 135MW aan windenergie gerealiseerd. Voor meer informatie over de parken ga naar windpark Oosterhorn en windpark Geefsweer.